Wij nodigen hierdoor onze leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van begrafenisvereniging R.I.P De Wijk welke gehouden zal worden op woensdag 1 maart 2017 in Ontmoetingscentrum
De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. ’s Avonds om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2 maart 2016
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeesteresse
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling
Contributie / begroting boekjaar 2017
Instappremie / waarde ledenpakket
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Mevr. A. de Jonge-Bouwknegt
8. Voorstel overgang eigen dragers naar dragers van Axios
9. Voorstel overgang eigen aula Reesthof in IJhorst naar een opbaarruimte van Yarden in de Reestborgh te Meppel.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Begrafenisvereniging R.I.P.

E. Kalter, secretaris