Beste leden, ouders en verzorgers van jeugdleden, graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van voetbalvereniging Wacker. De vergadering wordt op dinsdag 23 maart om 20:00u gehouden. Helaas kunnen we de ALV niet in de kantine houden. Daarom doen we het nu via Zoom. Om deel te nemen kunt u gebruik maken van deze link: Zoom ALV bijeenkomst Wacker

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen quorum
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 oktober 2019
4. Jaarverslagen commissies 2019-2020
5. Financieel jaarverslag 2019-2020 & begroting 2020-2021
6. Verslag kascommissie
7. Supportersvereniging
8. Wijzigingen bestuur (Frans Zinger)
9. Rondvraag en beantwoording van vragen (deze graag voorafgaand aan de ALV mailen aan de secretaris)
10. Afsluiting

Voor het nemen van besluiten op een ALV is het vereist dat tenminste 1/10 deel van het aantal stemgerechtigde leden de presentielijst heeft ondertekend. Als er te weinig leden aanwezig zijn voor het houden van een ALV, zal een bijzondere algemene vergadering worden gehouden. Dan wordt de reguliere ALV gesloten en direct aansluitend start een nieuwe (tweede) ALV waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden. De agenda van de eerste vergadering is ook de agenda voor de (eventuele) tweede ALV.

Ieder stemgerechtigd lid heeft 1 stem en is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

U kunt op 2 manieren deelnemen:

Optie 1: naar online omgeving gaan
1. Klik op de Zoom link hierboven
2. Klik op “launch meeting”
Optie 2: Installeren van ZOOM
1. Download en installeer ZOOM Client for Meetings op je computer/laptop via de volgende link: https://zoom.us/download
2. Het is niet nodig om een account aan te maken