Het college van B&W heeft besloten het voorkeursrecht te vestigen op een aantal percelen in de Wijk. Dit betekent dat eigenaren van die specifieke grond deze bij verkoop eerst aan de gemeente moeten bieden. De gemeente doet dit om deze percelen tegen een marktprijs te kunnen verkopen en zo een vervolg te geven aan een nieuwe woningbouwlocatie in de Wijk. In de huidige markt zouden deze anders object van speculatie kunnen worden en daardoor wellicht onbereikbaar voor inwoners van de regio.

Voorkeursrecht
Het vestigen van voorkeursrecht (artikel 6 Gemeentewet) houdt in dat als eigenaren hun vastgoed in dit gebied willen verkopen, zij die eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Eigenaren zijn niet verplicht om te verkopen.

Woningbouw
Uit het Woonplan De Wolden blijkt dat er in de verschillende kernen van De Wolden, onder andere in de Wijk, behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties. In de structuurvisie worden de locaties met het voorkeursrecht benoemd als zoekrichting voor woningbouw. Deze locaties sluiten aan bij de huidige wijk Dunningen en het in ontwikkeling zijnde plan Dunningen 4.

Grondeigenaren zijn geïnformeerd over de voorlopige aanwijzing van het voorkeursrecht.