Inwoners van De Wolden zitten vol goede ideeën om hun leefomgeving te verbeteren. Vanuit de regeling Initiatiefrijk De Wolden worden in de eerste ronde zes mooie projecten gerealiseerd. In totaal ontvangen initiatiefnemers bijna € 42.000,-.

Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van de projecten bedragen deze ronde ruim € 229.000,-. Dit betekent dat met € 42.000,- subsidie, naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen.

De initiatieven die een bijdrage krijgen zijn:

Stichting de Barak Linde,
Stichting De Wiek Actief,
de Belangenvereniging Koekange,
Bloeiend Ruinen,
De Echtener Stichting De Es,
Belangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen.

Stichting de Barak Linde
Stichting de Barak Linde zet zich in voor het behouden van de nagenoeg originele barak uit het voormalig werkkamp Linde. Zij ontwikkelen educatieve lesprogramma’s, muzikale voorstellingen met een thematische vertelling, organiseren herdenkingen van de bevrijding en verlenen hun medewerking als opname locatie voor diverse films en/of documentaires. Dit gebeurt in en rondom de barak en deze zal daarvoor ingericht worden. Daarnaast worden educatieve middelen aangeschaft. De cultuurhistorische waarde wordt op deze manier behouden.

Stichting de Wiek Actief
Stichting De Wiek Actief krijgt een nieuwe impuls. Betrokken vrijwilligers willen met de stichting bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie in de Wijk. Het doel is nieuwe activiteiten te ontwikkelen die hieraan bijdragen. De eerste activiteit is het organiseren van een muziekfeest.

Belangenvereniging Koekange
In Koekange is een grote groep inwoners betrokken bij het realiseren en onderhouden van bloembakken die het dorpsgezicht verfraaien. Het draagvlak is groot en de Belangenvereniging hoopt dat het realiseren van deze plannen een stimulans is voor inwoners om nog meer initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid.

Bloeiend Ruinen
De projectgroep wil de biodiversiteit in het dorp vergroten. Hiervoor zullen er lezingen worden georganiseerd om inwoners enthousiast te maken zelf aan de slag te gaan om de biodiversiteit in hun eigen tuin en omgeving te vergroten. Inwoners van Ruinen hebben, bij het tot stand komen van de dorpsvisie, te kennen gegeven veel waarde te hechten aan een fijne groene leefomgeving. Meer aandacht en betrokkenheid bij het groen en de biodiversiteit in de eigen woonomgeving zal dan ook als positief worden ervaren.

De Echtener Stichting de Es
In het dorp Echten wordt dit jaar weer de Bellefair georganiseerd. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor een mooie dag waardoor het dorp levendiger wordt. Het uitbreiden van culturele activiteiten en activiteiten voor kinderen en jongeren zorgen ervoor dat de dag voor een bredere doelgroep interessant wordt. Het draagt bij aan verbinding in het dorp en stimuleert het toerisme in De Wolden.

Belangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen
In Berghuizen komen 3 kunstwerken in de openbare ruimte. Het is een initiatief vanuit de inwoners zelf en zorgt voor een beter beeld van de historie van het gebied. Er is een werkgroep. Bewoners hebben inbreng over het ontwerp, de locatie en helpen bij plaatsing. Het kunstwerk is een culturele uiting. Dat deze met behulp van inwoners tot stand komt zorgt voor verbinding en betrokkenheid bij de omgeving.

Zelf aan de slag?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op de pagina initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op.

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november waarbij er binnen acht weken een besluit volgt. Voor projecten tot € 2.000,- kan besluitvorming tussentijds plaatsvinden.