Belangenvereniging wijst gemeente op onveilige situaties Dorpsstraat

Belangenvereniging De Wijk heeft in een gesprek met wethouder Henk Lammers van gemeente De Wolden haar zorgen geuit over de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat. Naast de scherpe bocht waar onlangs een ernstig ongeluk is gebeurd, ging het gesprek met name over de diverse wegversmallingen en de onoverzichtelijke oversteekplaats bij de Postweg. De Belangenvereniging heeft de gemeente gevraagd snel met voorstellen te komen waardoor de verkeersveiligheid in dat gedeelte van de Dorpstraat verbetert. De gemeente heeft toegezegd op korte termijn een onafhankelijk verkeersonderzoek te laten uitvoeren. De Belangenvereniging zal daar van meet af aan bij betrokken zijn. Ook krijgt de Belangenvereniging beschikking over het rapport dat binnenkort verschijnt van het politieonderzoek naar het ongeval op de Dorpsstraat.

Klankbordgroep De Horst van start

De gemeente De Wolden heeft een klankbordgroep ingesteld voor de ontwikkeling van het terrein van de voormalige basisschool De Horst. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, omwonenden en Belangenvereniging De Wijk. De gemeente is voornemens op de locatie van de lagere school een gezondheidscentrum te bouwen met daarboven appartementen. De klankbordgroep adviseert de gemeente en mag zo nodig alternatieven aandragen.